Oistrakh plays Shostakovich

OISTRAKH PLAYS SHOSTAKOVICH

***